Zehnder Clean Air Solutions

Mer framgång vid livsmedelstillverkning och -förvaring.

Förbättring av dina affärer

Förbättring av dina affärer

Upp till 90 % damm- och partikelminskning

Upp till 90 % damm- och partikelminskning

Nöjda kunder

Nöjda kunder

Erfarenheten har visat att våra kunder har följande utmaningar:

Utmaningar: Följa hygienstandarder. Man måste hela tiden ge akt på att förhindra att produkter och tillverkningsplatser förorenas genom smuts, mögel och bakterier.

Fördel:

En ren och hygienisk miljö gör det möjligt att hålla hög standard och säkerställa en tillförlitlig produktkvalitet.

Utmaningar: Strikta rättsföreskrifter och certifieringskrav. Då det rör sig om en ytterst känslig produkt gäller mycket stränga krav för livsmedelsproduktion och -förvaring. Efterlevnaden av standarder kontrolleras regelbundet av externa certifieringsinstanser som utför kontroller i bageriernas anläggningar.

Fördel: Hygien och renlighet ligger hela tiden på en nivå som uppfyller kraven i godkännanden och inspektioner, vilka är av särskild vikt för livsmedelsindustrin.

Utmaningar: Uppfylla kundernas höga krav. Dina kunder förväntar sig en ren, högkvalitativ produkt. Om förväntningarna på produkten inte infrias leder det till kundklagomål och retursändningar.

Fördel: Felfri produktion av rena varor säkerställer en stabil produktkvalitet och hållbarhet. Det innebär färre returer och klagomål och bidrar till företagets goda rykte.

Utmaningar: Hantering av reklamationer och returer. Smutsiga varor reklameras eller återlämnas. Detta leder till bearbetningskostnader och ökat avfall samt skadar den framtida marknadspotentialen.

Fördel: Tillförlitliga, rena inventarier, som leder till avsevärt färre och i slutändan inga varureturneringar alls.

Utmaningar: Ökade kostnader eller ständigt behov av att sänka kostnader. Rengöringen och underhållet av specialmaskiner samt hygienisk hantering av ingredienser och produkter blir allt dyrare. Samtidigt som konkurrensen på marknaden tilltar förblir budgeten begränsad.

Fördel: Lägre kostnader samtidigt som standarden inte sänks. Färre föroreningar leder till färre funktionsavbrott i maskiner och i processförloppet, minskar rengöringsarbetena och uppkomsten av avfall samt hjälper till att hålla företagets budget.

Utmaningar: Ökad frånvaro. Svåra arbetsförhållanden i livsmedelsindustrin leder till att personalen inte är nöjd, sämre produktivitet, ökad frånvaro och hög personalomsättning.

Fördel: En hälsosam arbetsmiljö minskar frånvaron och personalomsättningen samt förbättrar personalens prestationer. Dessutom blir personalen blir mer motiverad, vilket påverkar kvaliteten positivt.

Utmaningar: Skydda företagets image. Företagets rykte är mycket viktigt för långsiktig tillväxt. Olämpliga metoder, bristfällig hygien och bristande kvalitet kan skada ett företags image.

Fördel: Nöjda kunder ger ett gott rykte tack vare tillförlitliga, rena och hygieniska varor. Positiva kontrollresultat och en synligt renare miljö är bevis på detta.

Zehnder Clean Air Solutions tillgodoser dina behov

Damm är för många företag ett vanligt och ihållande problem: Fortlöpande processer leder till bildning av damm, som virvlas upp av de konstanta rörelserna. Utöver det tränger dammpartiklar in utifrån. Inte ens regelbunden städning av fastigheten kan lösa dammproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions ger ditt företag mervärde:

Produktkvaliteten skyddas, då upp till 90 % av damm, bakterier och sporer kontinuerligt avlägsnas från luften.

Arbetsmiljön uppfyller de höga standarderna som krävs av kontrollanter. Hygien- och renhetskrav uppfylls alltid och detta leder till upp till 70 % lägre kostnader.

Produktionen av rena kvalitetsprodukter leder till färre klagomål, en förbättrad produkthållbarhet och nöjda kunder.

Varureturerna minskar drastiskt tack vare minskad förorening under produktionen. Du sparar produktionskostnader, minskar avfallet och ökar samtidigt kundens benägenhet att handla igen.

Föroreningar, rengöring, personalfrånvaro, underhåll och energiförbrukning – allt detta reduceras genom en renare arbetsmiljö. Zehnder sätter standarden på alla områden.

Ren luft minskar sjukfrånvaron med upp till 40 %. Färre hälsoskadliga dammpartiklar ger friskare och mer motiverad personal vilket i sin tur förbättrar prestationen och kvaliteten på arbetet.

Nöjdare kunder och personal, effektivare metoder och positiva kontrollresultat tack vare en ren och hygienisk arbetsmiljö. De här faktorerna bidrar till att ditt företag får ett gott rykte och en bra image.

Vi beräknar din besparingspotential, du tjänar på den.

Nyttan av Zehnder Clean Air Solutions kan mätas och lönar sig.

Detta kan många av våra kunder bekräfta.

 

Våra kunder är mycket nöjda med de fördelar Zehnder clean air solutions ger.

Se här:

 

Din individuella speciallösning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt