Zehnder Clean Air Solutions

Framgångsrikare industri.

Förbättring av din bransch

Förbättring av din bransch

Upp till 90 % mindre svetsrök och lukter

Upp till 90 % mindre svetsrök och lukter

Sänkta driftskostnader

Sänkta driftskostnader

Erfarenheten har visat att våra kunder har följande utmaningar:

Utmaningar: Uppfylla kundernas höga krav. Dina kunder förväntar sig en ren, högkvalitativ produkt. Om förväntningarna på produkten inte infrias leder det till kundklagomål och retursändningar.

Fördel: En ren och hygienisk miljö gör det möjligt att hålla hög standard och säkerställa en stabil produktkvalitet. Det innebär färre returer och klagomål och bidrar till företagets goda rykte.

Utmaningar: Ökade kostnader eller ständigt behov av att sänka kostnader. Underhåll och rengöring av specialmaskiner såväl som produktionskostnader ökar ständigt. Samtidigt som konkurrensen på marknaden tilltar förblir budgeten begränsad.

Fördel: Lägre kostnader samtidigt som standarden inte sänks. Färre störningar hos maskiner och i processförloppet genom föroreningar, ett minskat rengöringsbehov och en förbättrad effektivitet leder till att budgeten hålls.

Utmaningar: Förbättring av energieffektivitet krävs. Priser, striktare bestämmelser och ökande tryck från miljölobbyn tvingar företag till en mer ekonomisk hantering av energin.

Fördel: Energibesparing tack vare värmeåtervinning, avlägsnande av fläktar och liknande ventilation samt minskat behov av rengöring med tryckluft.

Utmaningar: Processtörningar. Utrustning, sensorer, system eller infrastruktur som slutar fungera på grund av smuts har en negativ inverkan på processförloppet och ökar driftskostnaderna.

Fördel: Säkra, problemfria metoder utan oväntade avbrott. Behovet av underhåll i nödfall samt rengöring och tillfälliga lösningar minskar.

Utmaningar: Strikt lagstiftning. Externa myndigheter föreskriver stränga krav på hygien och säkerhet. Att hela tiden se till att de här kraven uppfylls ökar arbetsbelastningen.

Fördel: En hygienisk och ren miljö gör det möjligt att hålla hög standard och säkerställa en tillförlitlig produktkvalitet. Utrustningen är alltid redo för kontroll av myndigheter eller dina kunder.

Utmaningar: Ökad frånvaro. Svåra arbetsförhållanden leder till lägre arbetstillfredsställelse, sämre produktivitet och ökad frånvaro hos personalen.

Fördel: En hälsosam arbetsmiljö minskar frånvaron och personalomsättningen samt förbättrar personalens prestationer. Dessutom blir personalen blir mer motiverad, vilket påverkar kvaliteten positivt.

Utmaningar: Skydda företagets image. Företagets rykte är mycket viktigt för långsiktig tillväxt. Olämpliga metoder, bristfällig hygien och bristande kvalitet kan skada ett företags image.

Fördel: Nöjda kunder ger ett gott rykte tack vare pålitlig och punktlig leverans av rena varor. Positiva kontrollresultat och en synligt renare miljö är bevis på detta.

Zehnder Clean Air Solutions tillgodoser dina behov

Damm är för många företag ett vanligt och ihållande problem: Fortlöpande processer leder till bildning av damm, som virvlas upp av de konstanta rörelserna. Utöver det tränger dammpartiklar in utifrån. Inte ens regelbunden städning av fastigheten kan lösa dammproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions ger ditt företag mervärde:

Produktion av rena, hygieniska produkter tack vare en minskning av dammpartiklarna med upp till 90 %. Det resulterar i färre klagomål, förbättrad hållbarhet hos produkterna och nöjdare kunder.

Rengöring, underhåll, driftstörningar, energiförbrukning och frånvaro minskar tack vare en ren arbetsmiljö. Zehnder sätter standarden på alla områden.

Lägre värmekostnader tack vare luftcirkulation från tak till golv och sänkta driftskostnader tack vare EC-fläktmotor gör att energin kan utnyttjas upp till 30 % bättre.

Färre processtörningar med upp till 10 % mindre maskinavbrott samt 30 % mindre underhåll tack vare mindre kontaminering.

Arbetsmiljön uppfyller de höga standarderna som krävs av kontrollanter. Hygien- och renhetskrav uppfylls alltid och detta leder till upp till 70 % lägre kostnader. Damm, sporer och gas minskar.

Ren luft minskar sjukfrånvaron med upp till 40 %. Färre hälsoskadliga dammpartiklar ger friskare och mer motiverad personal vilket i sin tur förbättrar prestationen och kvaliteten på arbetet.

Nöjdare kunder och personal, effektivare metoder och positiva kontrollresultat tack vare en ren och hygienisk arbetsmiljö. De här faktorerna bidrar till att ditt företag får ett gott rykte och en bra image.

Vi beräknar din besparingspotential, du tjänar på den.

Nyttan av Zehnder Clean Air Solutions kan mätas och lönar sig.

Detta kan många av våra kunder bekräfta.

 

Våra kunder är mycket nöjda med de fördelar Zehnder clean air solutions ger.

Se här:

 

Din individuella speciallösning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt