Zehnder Clean Air Solutions

Större framgång inom bagerinäringen.

Optimera ditt bageri

Optimera ditt bageri

Förbättrad hälsa och produktivitet

Förbättrad hälsa och produktivitet

Vi optimerar ditt företagsresultat

Vi optimerar ditt företagsresultat

Erfarenheten har visat att våra kunder har följande utmaningar:

Utmaningar: Hantering av hälso- och säkerhetsproblem. På grund av faran för dammexplosioner måste koncentrationen av mjöldamm begränsas. Mjöldamm kan utlösa allergier och astma. Höga andelar av mögel och bakterier kan dessutom leda till ytterligare hälsoproblem.

Fördel: Genom en ren och hygienisk miljö med lägre mjöldammskoncentrationer kan en högre hälso- och säkerhetsstandard såväl som rättsliga föreskrifter efterlevas.

Utmaningar: Ökad frånvaro. Svåra arbetsförhållanden hos bageriföretag leder till att personalen inte är nöjd vilket leder till sämre produktivitet och ökad frånvaro. Långvariga hälsoproblem kan leda till längre frånvaro och hög personalomsättning.

Fördel: En hälsosam arbetsmiljö minskar sjukdomar och frånvaro samt förbättrar personalens lojalitet och prestationer. Dessutom blir personalen blir mer motiverad, vilket påverkar kvaliteten positivt.

Utmaningar: Strikta certifieringskrav. Då det rör sig om en ytterst känslig produkt gäller mycket stränga krav för bagerier. Efterlevnaden av standarder kontrolleras regelbundet av externa certifieringsinstanser som utför kontroller i bageriernas anläggningar.

Fördel: Hygienen, renligheten och koncentrationen av mjöldamm befinner sig ständigt på en nivå som motsvarar kraven för tillstånd och kontroller, vilket är av kritisk betydelse för bagerinäringen.

Utmaningar: Uppfylla kundernas höga krav. Dina kunder förväntar sig en ren, högkvalitativ produkt. De kräver en ständigt förstklassig hygien och de högsta standarder. Om deras förväntningar på varan inte uppfylls leder det till klagomål från kunder.

Fördel: Den felfria produktionen av rena varor, understödd av den hygieniska hanteringen, garanterar en stabil produktkvalitet och hållbarhet. Detta leder till färre klagomål och främjar ditt företags anseende.

Utmaningar: Ökade kostnader eller ständigt behov av att sänka kostnader. Rengöringen och underhållet av specialmaskiner samt hygienisk hantering av ingredienser och produkter blir allt dyrare. Samtidigt som konkurrensen på marknaden tilltar förblir budgeten begränsad.

Fördel: Lägre kostnader samtidigt som standarden inte sänks. Effektivare arbetssätt och mindre avfall leder till att du kan hålla budgeten.

Utmaningar: Skydda företagets image. Företagets rykte är mycket viktigt för långsiktig tillväxt. Olämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder och bristande kvalitet kan skada ett företags image.

Fördel: Tillförlitlig, ren och hygienisk produktion leder till sunda och glada medarbetare och nöjda kunder och därmed till ett gott anseende. Positiva kontrollresultat och en synligt renare miljö är bevis på detta.

Zehnder Clean Air Solutions tillgodoser dina behov

Damm är för många företag ett vanligt och ihållande problem: Fortlöpande processer leder till bildning av damm, som virvlas upp av de konstanta rörelserna. Utöver det tränger dammpartiklar in utifrån. Inte ens regelbunden städning av fastigheten kan lösa dammproblemet helt.

Zehnder Clean Air Solutions ger ditt företag mervärde:

Minskad explosionsfara och färre hälsoproblem, eftersom upp till 90 % av damm, bakterier och sporer kontinuerligt avlägsnas från luften. Den enligt lagen tillåtna koncentrationen av mjöldamm kan därmed lättare kontrolleras och efterlevas.

Ren luft minskar sjukfrånvaron med upp till 40 %. Färre hälsoskadliga partiklar såsom mjöldamm ger en friskare och mer motiverad personal vilket i sin tur förbättrar prestandan och kvaliteten på arbetet.

Arbetsmiljön uppfyller de höga standarderna som krävs av kontrollanter. Hygien- och renhetskrav uppfylls alltid och detta leder till upp till 70 % lägre kostnader.

Produktionen av rena kvalitetsprodukter leder till färre klagomål, en förbättrad produkthållbarhet och nöjda kunder.

Rengöring, frånvaro, föroreningar, underhåll och energiförbrukning – allt detta reduceras genom en renare arbetsmiljö. Zehnder sätter standarden på alla områden.

Nöjdare kunder och personal, effektivare metoder och positiva kontrollresultat tack vare en ren och hygienisk arbetsmiljö. De här faktorerna bidrar till att ditt företag får ett gott rykte och en bra image.

Vi beräknar din besparingspotential, du tjänar på den.

Nyttan av Zehnder Clean Air Solutions kan mätas och lönar sig.

Detta kan många av våra kunder bekräfta.

 

Våra kunder är mycket nöjda med de fördelar Zehnder clean air solutions ger.

Se här:

 

Din individuella speciallösning

Zehnder CleanAir 12

CleanAir 12

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 6

CleanAir 6

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 3

CleanAir 3

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt

Zehnder CleanAir 2

CleanAir 2

Förekomsten av luftburna partiklar (dammpartiklar, gaser, mikroorganismer) är oundviklig inom alla industrier. Denna typ av dammförorening kan minskas betydligt, på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt än tidigare, med Zehnder Clean Air Solutions och den innovativa Zehnder Flimmer-tekniken.

Till produkt