04.07.2016

Lagstiftningen släpar efter: vi berättar varför hög luftkvalitet är lika viktigt inomhus

För att skydda vår hälsa är kvaliteten på utomhusluften kraftigt reglerad. Lagstiftningen är så långtgående att vissa städers åtgärdspaket till och med inkluderar körförbud. Men visste du att luften i din produktionshall eller lagerlokal till och med kan vara mer förorenad än utomhusluften? Läs om varför vi tycker att lagstiftningen släpar efter.

 

Rena lokaler ökar välbefinnandet

Våra utomhusmiljöer står inför ett stegrande hot från föroreningar och urbanisering. För att desarmera hotet har man stiftat lagar som kräver att luftkvaliteten övervakas. EU och Världshälsoorganisationen har fastställt ett gränsvärde för mängden inandningsbara partiklar i utomhusluft på max. 50 mikrogram per kubikmeter (50 μg/m³ av storleken PM10). Detta gränsvärde får inte överskridas mer än 35 gånger om året.

Även om siffrorna kanske inte säger dig så mycket, så är konsekvenserna av de här lagarna betydligt lättare att ta på. Körförbud har införts över hela Europa och i storstäder har mätstationer placerats ut för att kontinuerligt mäta partikelkoncentrationen. Som en följd av detta informerar många logistikföretag på sin hemsida om var och när de har behövt ställa in turer och ändra sina turscheman för att uppfylla dessa krav, något som påverkar leveranstiderna.

Att upprätthålla en hög kvalitet på utomhusluften är viktigt för allas vår hälsa. Men med tanke på hur mycket tid vi tillbringar inomhus på jobbet, borde vi inte även uppmärksamma inomhusluftens kvalitet?
 

Luften på arbetsplatsen ofta värre än på gatan

Kvaliteten på inomhusluften är inte lika reglerad som kvaliteten på utomhusluften och det är inte många som vet att luftkvaliteten i produktionshallar, lagerlokaler och på fabriker ofta är mycket värre. Dessutom kan höga nivåer av luftföroreningar inomhus leda till allvarliga hälsoproblem såsom hjärtinfarkter, slaganfall och kanske även diabetes. 

För att ta reda på hur farlig rumsluften på våra arbetsplatser är har Zehnder undersökt partikelnivåerna i luften i 100 lagerlokaler och logistikcenter på olika företag över hela Europa. Resultaten var häpnadsväckande. På 82 % av arbetsplatserna överskred partikelhalten gränsvärdet för utomhusluft på 50 μg/m³, och på en fjärdedel av företagen uppmättes nivåer på långt över 150 μg/m³. Med andra ord är luftkvaliteten på de här arbetsplatserna jämförbar med livligt trafikerade gator i de städer som infört körförbud för att sänka de skadligt höga luftföroreningsnivåerna.
 

Luftkvaliteten påverkar personalens hälsa

Studiens resultat är oroande och sätter med rätta personalens hälsa på agendan. De flesta tillbringar ca åtta timmar om dagen på arbetet och riskerar att drabbas hårt av bristen på ren luft på arbetsplatsen. Den medicinska tidskriften British Medical Journal har publicerat forskning som visar på att en ökning av skadliga ämnen med så lite som 10 μg/m3 kan öka risken att drabbas av hjärtproblem med 13 % för dem som exponeras regelbundet.

Det ligger i arbetsgivarens intresse att minska mängden föroreningar i luften på arbetsplatsen och skydda de anställdas hälsa. Välmående anställda löper mindre risk att bli sjuka, vilket innebär minskad sjukfrånvaro och högre produktivitet.

En ren lagerlokal eller arbetsplats börjar med ren luft och ren luft uppnås genom att montera ett industriluftreningssystem.
 

Fördelar med industriluftrening

Zehnder Clean Air Solutions filtrerar luften i din produktionshall eller lagerlokal och håller den ren genom att kraftigt minska mängden dammpartiklar som kan störa maskiner, produkter och anställda. Att montera ett luftreningssystem från Zehnder kan minska dammet på anläggningen med upp till 90 %.

Kvaliteten på inomhusluften är precis lika viktig för din och ditt företags hälsa som kvaliteten på utomhusluften. Att montera ett industriluftreningssystem ger en renare arbetsplats och skapar en säkrare och mer hälsosam miljö inte bara för dina anställda utan för hela företaget.

 

Share
Zehnder Group Nordic AB
Mallslingan 22
18713 Täby
Sverige
T +46 8 630 93 00
All news